nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Wellness Consulting Service (WCS)

WCSWCS, ktorý poskytuje Human Dynamic, je skutočne unikátny. Tento program ponúka organizáciám možnosť pomôcť svojim zamestnancom dosiahnuť stav pohody a zachovať si optimálne zdravie. Prostredníctvom širokej škály wellness iniciatív, vrátane individuálneho wellness koučingu, dní zdravia, wellness portálu a informácií dostupných na internete a prispôsobených vzdelávacích či behaviorálnych programov, HD podporuje vašu organizáciu. Týmto proaktívnym prístupom pomáhate svojim zamestnancom rozvíjať zdravý životný štýl. Toto je zásadné pre ich produktivitu a ochranu zdravia na korporátnej úrovni, pretože akútne a chronické zdravotné ťažkosti zvyšujú absencie a rovnako aj náklady na zdravotnú starostlivosť.

Wellness Consulting Service (WCS)

WCS offered by Human Dynamic is truly unique. It offers help to organizations to facilitate their employees to achieve a greater state of wellness and optimal health through a wide range of wellness initiatives, including one-on-one HRA-based Wellness Coaching, Health Days, on-line self-help wellness information, as well as customized educational and behavioral change programs. Human Dynamic supports your organization to take proactive measures to channel your employees to develop their choice of healthy lifestyle. This is fundamental to employee productivity and health risk management at corporate level as acute and chronic health conditions of employees add up to more absenteeism and health costs.

001_23Späť na služby