nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


People Management Consulting (PMC)

pmcVyužitím multi-disciplinárnych praktických prístupov, spoločnosť Human Dynamic poskytuje podporu organizáciám pri začleňovaní zamestnancov do tímu, rozvoji talentov, riadení, výkonnosti a ďalších výzvach, súvisiacich s tímovou aj individuálnou efektivitou, prostredníctvom konzultácií v oblasti personálneho manažmentu. Na korporátnej úrovni, HD pomáha organizáciám získavať spätnú väzbu, preverovať a rozvíjať kultúru, ktorá podporuje rast a rozvoj, zameraný na firemnú víziu. Ponúka konzultácie v oblasti systémového riadenia ľudského kapitálu, ktoré zabezpečia zamestnávateľom rast vo vlastnom priemyselnom sektore.

People Management Consulting (PMC)

Through multi-disciplinary practical approaches, Human Dynamic provides organizational support on employee engagement, talent development, performance management and other people challenges related to team and individual effectiveness through its PMC service. At corporate level, Human Dynamic helps organizations conduct opinion surveys, review and develop people cultures that sustain growth and learning aligning to corporate vision, as well as provide consultation on human capital policies and directions so that they become employers of choice in their respective industrial sector.

001_23Späť na služby