nastim_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Náš tím profesionálov zahŕňa konzultantov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálnych špecialistov, psychológov, poradcov, právnikov, finančných poradcov, koučov a konzultantov v oblasti zdravého životného štýlu. Naším cieľom je poskytovať služby, ktoré sú jedinečné pre každú lokalitu či odvetvie, a ktoré pomáhajú napĺňať rozdielne špecifické potreby v každej oblasti. Klientelu spoločnosti Human Dynamic tvorí vyše 100 globálnych spoločností a naše programy v súčasnosti využíva viac ako pol milióna ľudí vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach po celom svete.

 

 

 

SLOVENSKO


Ing. Miriam Lachová, MBA

Riaditeľka spoločnosti/ koučka/ konzultantka/ finančná poradkyňa

Managing Director/ Coach/ Consultant/ Financial Advisor


Miriam profile picture small sizeV spoločnosti Human Dynamic sa Miriam venuje koučovaniu, trénovaniu, prezentovaniu a konzultáciám ako aj riadeniu profesionálneho tímu v rámci Európy. Poskytuje poradenstvo korporátnym klientom v oblasti líderstva a manažmentu zmeny či finančné poradenstvo individuálnym klientom. S vyše 20-ročnými medzinárodnými skúsenosťami v rôznych krajinách, kontinentoch a na vedúcich pozíciách je jej prístup multikultúrny a kreatívny, so schopnosťou vidieť veci z rôznych perspektív. V rámci konzultácií a koučingu sa zameriava najmä na efektívnosť výkonu, osobnostný rozvoj, motiváciu, rozvoj líderstva, komunikácie, krízový manažment, zlepšovanie predajných zručností, rozvoj talentu a finančný manažment - to všetko s pokorou a otvorenosťou učiť sa každý deň niečo nové. Mimo pracovného prostredia sa Miriam venuje aj pomoci ľuďom v núdzi a verí, že priniesť zmenu u jedného človeka znamená zmeniť celý svet. S manželom a dcérou žije v Bratislave a v Boynton Beach. 

  

At Human Dynamic, Miriam coaches, trains, presents and consults, as well as manages a network of professionals across Europe. She also provides leadership and change consulting to corporate clients and financial advisory to individual clients. With over 20 years of international experience in various countries and continents at various leadership positions, Miriam´s approach is multicultural and creative, with the ability to see things from different perspectives. In consulting and coaching, her key focus and passion is on performance, personal development, motivation, leadership development, communication, crises management, sales development, talent development and financial management - all with humility and ability to learn something new every day. Outside of work, Miriam is passionate about helping others in need and believes in making a difference in today´s world with one person at a time. Miriam is lives with her husband and daughter in Bratislava and Boynton Beach. 

 

 

Ing. Jana Karelová


Konzultantka/ executive koučka 

Consultant/ Executive Coach 


029-porota printJana sa dlhodobo špecializuje na oblasť rozvoja ľudských zdrojov, vyhodnocovania tímov manažmentu, riadenia zmeny, personálneho rozvoja a koučingu. Má bohaté skúsenosti s rozvíjaním nových projektov a budovaním, motivovaním a reštrukturalizáciou tímov a riadiacich systémov najmä v dynamickom prostredí medzinárodných organizácií. Individuálni klienti ju vyhľadávajú ako koučku a konzultantku v ich rozvoji potenciálu a zlepšení manažérskej práce. Jana je certifikovanou koučkou z Erickson College v Kanade a Business Leadership Coach a konzultuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku. 

 

Jana has been specializing in the area of human resources development, team and management assessment, change management and personal development and coaching. She has many years of experience in improving and building new projects and teams, motivating and restructuring teams and management systems in dynamic environment of global corporations. In coaching and consulting Jana works with individuals and groups in finding their unique qualities and opportunities mostly in the areas of growth potential, motivation, professional and personal development. Jana is certified coach from Ericskon College in Canada and a certified Business Leadership Coach. She consults Slovak, Czech and English language.

  

 

Mgr. Dagmara Jurikovičová

 

Konzultantka/ psychologička/ lektorka
Consultant/ Psychologist/ Lecturer

 

dada foto
Dagmara poskytuje poradenstvo a koučing jednotlivcom, párom a skupinám. Zameriava sa na osobnostný rozvoj, hľadanie a rozvíjanie osobného potenciálu, výchovné poradenstvo a zvládanie záťažových situácií. Viac ako 10 rokov sa venuje práci s deťmi a má skúsenosti s poskytovaním poradenstva ľuďom prechádzajúcim ťažkou životnou situáciou. Dagmara sa zameriava na medziľudskú komunikáciu a vzťahy ako prostriedok ku zvýšeniu spokojnosti klienta ako v práci tak aj v osobnom živote. Okrem dlhodobého psychoterapeutického výcviku aj bohatých skúseností v oblasti psychológie dokončila výcvik Business Leadership Coaching a v práci s klientmi využíva aj koučovací prístup a koučingové nástroje. 
 
Dagmara provides counseling and coaching to individual clients, couples and groups. Her key focus and passion is on personal development, searching and nourishing one´s potential, parenting issues and managing stressful situations. For more than 10 years she has been working with children and has rich experience in providing guidance to people in difficult life-situations. Dagmara focuses on interpersonal communication and relationships as a channel to help people be more satisfied both in work and personal life. Apart from Dagmara´s long-term psychoterapeutic training and many years of experience in counseling, she completed the Business Leadership Coaching training and uses coaching leadership tools in her work with clients.
 
 
 
Mgr. Veronika Holíková
 
Konzultantka/ psychologička/ lektorka
Consultant/ Psychologist/ Lecturer
 
Veronika-fotkaVeronika sa primárne zameriava na transformáciu klientovho potenciálu v jeho silné stránky, sny a nápady. Zaujíma sa taktiež o možnosti klientovho rastu v oblastiach ako sú strach, konflikty či neprijatie samého seba. Práve tieto vníma ako výzvy, ktoré sa môžu premeniť v zlato. Jej individuálny štýl môžeme charakterizovať ako prijímajúci, súcitný a plný života. Okrem dlhodobého psychoterapeutického výcviku a bohatých skúseností v oblasti psychológie dokončila výcvik Business Leadership Coaching a v práci s klientmi využíva aj koučovací prístup a koučingové nástroje. 
 
Veronika´s key focus is on transformation of client´s potential in their strenghts, dreams and ideas. She is also interested in client´s opportunities for growth in the area of their fears, conflicts and unloved inner selves. She perceives these as challenges that can be turned into gold. Her individual style can be characterized as welcoming, compassionate and full of life. Apart from Veronika´s long-term psychoterapeutic training and many years of experience in counseling, she recently completed the Business Leadership Coaching training and uses coaching leadership tools in her work with clients. 
 
  

Mgr. Anna Sovičová

 

Psychologička/ terapeutka/ konzultantka

Psychologist/ Therapist/ Consultant

 

 

fotka pre profil HankaV rámci svojej praxe sa zaoberá najmä poradenstvom a terapiou v oblasti partnerských či rodinných vzťahov a výchovy. Takisto sa venuje rozvoju komunikačných a vzťahových zručností, zvládaniu záťaže a stresu, poruchám spôsobených úzkosťou ako aj dlhodobejšiemu rozvoju osobnostného potenciálu s cieľom dosiahnuť optimálne sebahodnotenie, vnútornú spokojnosť a súlad. Jej individuálny štýl môžeme charakterizovať ako prijímajúci, súcitný a plný života. Okrem dlhodobého psychoterapeutického výcviku a dlhodobých bohatých skúsenostiach v oblasti psychológie, dokončila výcvik Business Leadership Coaching a v práci s klientmi využíva aj koučovací prístup a koučingové nástroje. 

 

Anna provides counseling and therapy in the area of family relationships, marital issues and parenting. Her key focus is on development of communication and relationship skills, coping with stress and anxiety, and long-term development of client´s potential to reach optimal self-awareness, inner satisfaction and harmony. Her individual style can be characterized as accepting, compassionate and full of life. Apart from Anna´s long-term psychoterapeutic training and many years of experience in counseling, she recently completed the Business Leadership Coaching training and uses coaching leadership tools in her work with clients. 

 

 

Mgr. Gabriela Bohácsová
 
Customer Relations Manager/ Konzultantka/ Psychologička 
 

DSC 0728 - CopyGabriela pôsobí v Human Dynamic ako manažérka externých vzťahov a zároveň ako konzultantka/psychologička. V rámci manažérskej pozície sa zameriava nielen na udržiavanie priateľkých vzťahov s obchodnými partnermi, ale aj na organizačné zabezpečenie vzdelávacíh aktivít a marketing spoločnosti. Vo svojej odbornej práci sa venuje klientom, ktorí sa chcú osobnostne rozvíjať a rásť, prehĺbiť svoj potenciál, nájsť odvahu urobiť životné zmeny alebo potrebujú niekoho, kto ich podporí v rôznych životných situáciách. Gabriela naštartovala svoju prax v oblasti poradenskej psychológie a diagnostiky detí a mladistvých. Posledné dva roky sa venuje najmä individuálnej práci s dospelými. Ukončila kurz krízovej intervencie a Cevey Business Leadership Coaching Training and Certification zameraný na výkon riadiacich zamestnancov. Zastrešuje pohotovostnú linku (hotline), hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

 

Gabriela focuses on maintaining professional relationships with partners and corporate clients, organizes learning and development activities and handles the marketing of the company. In counseling, her passion is to help poeple develop, grow, and reach their personal potential, and to support them in making life changes of other personal situations. Gabriela started her career as a child psychologist in 2014, when she provided diagnostics and counseling to children. In the past year, she works mostly with adults and is finishing her long-term psychoterapeutic training. She has completed the Crisis Intervention Course and the Business Leadership Coaching, focused on employee performance. She is one of the hotline intakers and speaks Slovak, English and Hungarian.

 

 

Mgr. Dominika Vajdová
 
Koordinátor pre interné a externé vzťahy
Customer Relations Executive
 

Dominika profilDominika je najnovším členom tímu Human Dynamic. Aktuálne je doktorandkou v odbore Sociálna a pracovná psychológia. V rámci doktorandského štúdia sa venuje intervenciám na stredných školáach, najmä využitiu rovesníckeho mentoringu pri výbere budúce štúdia. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala prax v oblasti pracovnej psychológie, počas ktorej asistovala pri psychologickom vyšetrení a diagnostike. Taktiež sa zúčastnila kurzu "Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie". V rámci pozície Human Dynamic zabezpečuje hladký priebeh vnútorných a vonkajších vzťahov spoločnosti. Medzi jej zodpovednosti patrí komunikácia s internými a externými spolupracovníkmi, organizácia stretnutí pre HR komunitu, tvorba reportov a mnoho ďalšieho. Hovorí slovensky a anglicky.  

 

Dominika is the newest member of the Human Dynamic team. She is a PhD.Candidate in Social and Organizational Psychology. Within her doctoral studies, she is involved in interventions at high schools in Slovakia, especially in the area of peer mentoring in educational career development. During her university studies, Dominika has gained experience in the field of organizational psychology, assisting in psychological assessments and diagnostics. She also completed the course "Psychological Assessment of Credibility and Current Methods of Criminal and Investigative psychology". Within her position at Human Dynamic, Dominika provides coordination of excellent internal and external customer relations. Her responsibilities include communicating with customers and partners, organizing HR Roundtables for the HR community, creating reports for clients and much more. She speaks Slovak and English.

 

 

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

 

Pracovná a organizačná psychologička/terapeutka/lektorka

 

Lucia Vargova IstvanikovaVenuje sa lektorskej činnosti, príprave a realizácii tréningov, školení a poradenstvu v oblasti komunikácie, osobnostného a organizačného rozvoja, vedenia, motivovania a hodnotenia jednotlivcov aj tímov, interpersonálnych zručností, zdravého životného štýlu. Je členkou tímu krízovej intervencie Modrého anjela. V rámci svojej praxe sa venuje individuálnym klientom (dospelým aj deťom), pratnerským problémom, rodinným problémom a problémom v pracovných kolektívoch.

  

 

 

 

Mgr. Alena Madlena Rjabininová

Krízová konzultantka/ terapeutka

rjabininovaJe zasahujúcou členkou tímu terénnej krízovej intervecie - Modrý anjel. Pracovala ako dobrovoľníčka v Stredisku pre pomoc tehotným ženám v kríze – naposledy ako výkonná riaditeľka a v klube náhradných rodičov. Stála pri zrode hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku. S podporou Ligy proti rakovine poskytuje psychoterapiu pre onkologických pacientov a ich príbuzných v Nitre. Jej špecializácia sa zameriava aj na zármutok a ťažké situácie straty blízkych osôb. Pre Human Dynamic pôsobí ako terapeutka, konzultantka pre skupiny, lektorka a krízová a psychotraumatologická responderka.
  

 

 

Mgr. Lenka Lipanová

Klinická psychologička/ terapeutka/ lektorka

lipanovaZameriava sa na oblasti ako sú partnerské ťažkosti, výchovné problémy s deťmi, problémy v učení, diagnostika dyslexie, dysgrafie, dysortografiae, dyskalkúlie/, posudzovanie školskej pripravenosti, diagnostika intelektu, práca s psychosomatickými ťažkosťami, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, emočné poruchy a poruchy správania v detstve a v dospievaní). Poskytuje aj psychodiagnostické služby (vyšetrenia psychickej spôsobilosti k noseniu a držaniu zbrane, vyšetrenie osobnosti). V Human Dynamic pôsobí ako terapeutka, psychologička a lektorka v Košiciach.

 

 

 

Ing. Karol Herian, PhD.

Kouč/ Tréner/ Lektor/ Konzultant


karol herianPracoval ako manažér projektov, redaktor kultúrneho týždenníka, moderoval televízne diskusie, cestoval, napísal dva romány a divadelné hry, učil na rôznych školách, viedol univerzitnú katedru. Od roku 2009 cestuje za ľuďmi a firmami po celom Česko - Slovensku, ako kouč a lektor asistuje pri rozvoji ľudí, tímov a organizácií. V spoločnosti Human Dynamic pracuje ako kouč, tréner, lektor a konzultant. Hovorí slovensky, česky a anglicky. 

 

 

 

Mgr. Peter Kusý, PhD.


Psychológ/ lektor/ konzultant

 

Peter KusyPraktické skúsenosti mal možnosť získať v rôznych zariadeniach ako napr. na psychiatrickej klinike, v krízovom centre, v dennom stacionári či v detskom domove. Pracuje individuálne aj skupinovo s detskými a dospelými klientmi v rôznych oblastiach ako sú stres management, strach, obavy, úzkostné a stresom podmienené ťažkosti, zvládanie záťažových situácií, problémy so spánkom, vzťahové problémy, výchovné ťažkosti, vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, práca s traumou či obeťami po násilí. Aktuálne má vlastnú psychologickú a poradenskú prax v Trnave. Hovorí slovensky, česky a anglicky.

 

 

Mgr. Dominika Kusá

 

Psychologička/ konzultantka

 

Dominika KusaPracovné skúsenosti zozbierala vo viacerých zariadeniach ako napr. na psychiatrickej klinike, v krízovom centre či na základnej škole v Trnave, kde pôsobí ako školský psychológ dodnes. Pracuje prevažne s deťmi a adolescentmi, ale taktiež s rodičmi a pedagógmi. Venuje sa prevažne problémovému správaniu detí a dospievajúcich, ťažkostiam v učení, emocionálnym problémom, školskej úspešnosti a spôsobilosti, profesijnej orientácií pri voľbe ďalšieho štúdia a rozvoju sociálnych a komunikačných zručností. S dospelými klientmi prevažne konzultuje v oblasti problémového a rizikového správania detí, poskytuje výchovné poradenstvo pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami a taktiež rodinné poradenstvo.

 

 

 

Mgr. Zoltán Mátyus 

Psychoterapeut/ lektor/ kouč/ konzultant

zoliŠpecializuje sa na osobnú efektivitu manažérov a kľúčových pracovníkov. V terapeutickej praxi sa stretáva so širokým spektrom záležitostí i klientov, kde využíva aj prvky koučingu. Podporuje svojich klientov, aby z miesta osobnej integrity robili efektívne rozhodnutia a dokázali prekonávať vnútorné aj vonkajšie bariéry. Zoltán má bohaté skúsenosti aj s prácou s teenagermi a so závislými. V spoločnosti Human Dynamic sa venuje individuálnej poradenskej a terapeutickej činnosti, vedie rôzne skupinové a tímové školenia, tréningy, workshopy, semináre a poskytuje zaujímavé prednášky na rôzne psychosociálne témy. Hovorí slovensky a maďarsky. 

 

 

Bc. Petronela Šťastná

Administratívny asistent

11001846 10204948831178575 5226871872395254346 nPetronela je absolventkou prvého stupňa vysokoškolského štúdia sociálnej antropológie Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia si zvolila odbornú profiláciu a terénny výskum v oblasti psychologickej antropológie, v rámci ktorej sa zamerala na kognitívny vývin detí. Pracovala ako asistentka učiteľa v súkromnom predškolskom zariadení, zameranom na výučbu v anglickom jazyku. Rovnako má skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou s deťmi bez domova a zo sociálne slabších rodín. Momentálne pôsobí v Human Dynamic ako administratívny asistent - admin. Hovorí slovensky, česky a anglicky. 

 

 

 

PRAHA

 

Mgr.Viera Kliszová

Psychologička / konzultantka 

 

Viera Kliszová zmensena velkostPsychologička a konzultantka sa zameriava na psychologické poradenstvo s využívaním princípov psychodynamickej psychoterapie. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní psychologickej intervencie a terapie ľuďom s rôznymi problémami a rôzneho veku, či už individuálne alebo v skupine. Pomáha klientom s psychickými ťažkosťami (napr. strach, úzkosti, stres, partnerské a iné medziľudské nezhody) alebo tým, ktorí chcú viac rozumieť a rozvíjať sa. Medzi jej skúsenosti patrí aj práca na oddelení ľudských zdrojov, krízové intervencie, výchovné poradenstvo, podpora pre osoby ohrozené domácim násilím, psychodiagnostika a kurzy zamerané na osobnostný rozvoj. Viera pochádza zo Slovenska, aktuálne žije a pôsobí v Prahe. Konzultuje v českom a slovenskom jazyku. 

 

 

BULGARIA

 

Emil Georgiev

 

Psychologist/ therapist/ consultant

 

Emil2016He started his professional experience as a counselor at the rehab center Therapeutic Community. In the past he also worked as a clinical social worker with foster kids and their foster parents. During his professional experience development, he gained experience in working as a therapist with people with addictions, clinical depression and mental illness and other difficult life situations. He believes that anyone can benefit from counseling and use coaching skills in his practice. He also has experience in working with children and adolescents. He is a counselor and consultant for Human Dynamic in Bulgaria.

 

 

Anna Milanova

 

Psychologist/ therapist/ consultant

 

Anna Milanova fotoAnna provides individual counselling and psychoterapy to adults, experiencing psychological and emotional difficulties. These include depression, anxiety, panic attacks, burnout as well as life crises related to problematic relationships, trauma, violence, separation, loss, bereavement, and others. Anna also provides counselling and therapy to children and adolescents with emotional difficulties, which include low mood, depression, anxiety, phobias, eating disorder, self-harm, low self-esteem, obsessions, aggresion, risk-taking, behavior, and others.

 

 

Human Dynamic má ďalších externých spolupracovníkov v rôznych mestách Slovenska, v Českej Republike, Maďarsku, Poľsku a Bulharsku, a taktiež neustále sa rozvíjajúcu sieť externých spolupracovníkov po celej Európe.